Polityka Prywatności
Klauzula informacyjna dla pracowników oraz współpracowników i kontrahentów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Mode-Locked Technology Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.) informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w związku z czynnościami niezbędnymi do przygotowania umów przy udziale Mode-Locked Technology oraz ich zawieraniem oraz realizacją.

O zakresie, celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w powyższych celach decyduje Administrator danych osobowych czyli Mode-Locked Technology.

Siedziba Administratora mieści się we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 123, a reprezentuje go Zarząd Spółki. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie lub przy pomocy formularza i danych kontaktowych umieszczonych na stronie http://mode-locked.com/contact. W ten sposób można też zwracać się do Administratora w celu skorzystania z praw jakie przysługują osobom fizycznym na podstawie RODO.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych u Administratora. Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: info@mode-locked.com

Zamierzamy przetwarzać dotyczące Was dane osobowe w związku z realizacją umowy zawartej z udziałem Mode-Locled Technology Sp. z o.o.
Dane te mają służyć utrzymywaniu kontaktu za Waszym pośrednictwem, mogą wskazywać na Wasz udział w realizacji umowy i mogą być potrzebne przy przygotowaniu umowy.

Dane będą przetwarzane w Mode-Locled Technology Sp. z o.o. przez upoważnione przez Administratora osoby (pracowników) tylko w niezbędnym zakresie.

Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej, numer telefonu czy data urodzenia i numer ewidencji PESEL oraz ewentualnie dane niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z podpisanych zobowiązań czy umów (i to tylko gdy jesteście Państwo ich Stroną).

Dane przetwarzane będą przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Następnie będą one przechowywane przez okres konieczny dla udokumentowania czynności z waszym udziałem. Gdy jesteście Stroną umowy okres przetwarzania danych będzie przedłużony o czas wynikający z przepisów podatkowych, z przepisów o przedawnieniu roszczeń a także – i tylko ewentualnie – z umownego zobowiązania do zachowania poufności (oczywiście jeśli łączy nas takie zobowiązanie czy umowa).

W razie zmiany celu przetwarzania postaramy się informować o takich zmianach a w uzasadnionych przypadkach zwrócimy się z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych.

Będziemy zatem udostępniać Wasze dane osobowe przede wszystkim naszym upoważnionym do ich przetwarzania pracownikom – i tylko do celów służbowych. Wasze dane osobowe mogą być tylko w uzasadnionych przypadkach udostępnione naszym współpracownikom i podwykonawcom oraz ich pracownikom (obsługującym spółkę Mode-Locled Technology Sp. z o.o kancelariom prawnym, firmom informatycznym, kancelariom księgowo-rachunkowym). Stać się tak może gdy świadczą one na rzecz Mode-Locled Technology Sp. z o.o usługi wymagające dostępu do Waszych danych.

W przypadkach związanych z wykorzystaniem środków unijnych dostęp do Waszych danych mogą uzyskiwać uprawnione instytucje i organy UE.